PLAN DE PREVENIRE SI REDUCERE A DESEURILOR

PLAN DE PREVENIRE SI REDUCERE A DESEURILOR

C U P R I N S

1. INTRODUCERE. Cadru legislativ şi definitii  ………… ………………………………………………………………….2

2. SITUATIA actuala …………………………………………………………………………………………………………………7

2.1. Date despre societate si activitatea desfasurata …………………………………………………………………..7

2.2. Date privind tipurile de deseuri generate …………………………………………………………………………….8

3. GESTIONAREA deseurilor generate pe amplasament ……………………………………………………………….8

4. MASURI privind prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri generate ………………………………….9

5. OBIECTIVE strategice …………………………………………………………………………………………………………. 13

6. VERIFICAREA aplicării măsurilor ………………………………………………………………………………………….. 13

Elaborator: BEDA IMPEX SRL

Intocmit: Ec. Busuioc Danut Marius

1. INTRODUCERE. Cadru legislativ – definitii

Scopul elaborarii Planului de prevenire si reducere a cantitaților de deseuri urmareste sa sprijine in mod proactiv gradul de informare, constientizare si de educare cu privire la modul de prevenire, reducere a generarii deseurilor, precum si cresterea eficienței utilizarii resurselor.

Planul de prevenire si reducere a cantitaților de deseuri generate trebuie sa ia in calcul toate masurile de prevenire care pot fi implementate la nivelul amplasamentului in vederea prevenirii generarii si gestionarii eficiente si eficace a deseurilor, astfel incat sa se reduca efectele negative ale acestora asupra mediului. Aceste masuri trebuie sa aiba drept scop reducerea cantitaților de deseuri prin reutilizarea produselor si prelungirea duratei lor de viața in vederea minimizarii impactului negativ generat de deseuri asupra mediului si a sanatații populației si de a scadea conținutul de substanțe nocive din produse.

Ierarhia care trebuie aplicata ca ordine de prioritate in modul de gestionare al deseurilor este:

 • Prevenirea;
 • Reutilizarea;
 • Reciclarea;
 • Alte operațiuni de valorificare;
 • Eliminarea.

Prezentul Plan de prevenire si reducere a cantitații de deseuri, a fost elaborat in conformitate cu cerințele OUG 92/2021 privind regimul deseurilor.

Definițiile, conform OUG 92/2021:

Deșeu – orice substanța sau obiect pe care deținatorul il arunca ori are intenția sau obligația sa il arunce;

Deținator de deșeuri – producatorul deseurilor sau persoana fizica ori juridica ce se afla in posesia acestora;

Producator de deșeuri – colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni si intreținerea ulterioara a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acțiunile intreprinse de un comerciant sau de un operator economic care se ocupa de valorificare/eliminare deseuri in numele altor persoane;

Prevenire – masurile luate inainte ca o substanța, un material sau un produs sa devina deseu, care reduc:

 • Cantitatea de deseuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viața a acestora;
  • Impactul negativ al deseurilor generate asupra mediului si sanatații populației;
  • Conținutul de substanțe nocive al materialelor si produselor.

Valorificare – orice operațiune care are drept rezultat principal faptul ca deseurile servesc unui scop util prin inlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate intr-un anumit scop sau faptul ca deseurile sunt pregatite pentru a putea servi scopului respectiv in intreprinderi ori in economie in general;

Eliminare – orice operațiune care nu este o operațiune de valorificare, chiar si in cazul in care una dintre consecințele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substanțe sau de energie.

Deseurile se impart in doua categorii:

 • Nepericuloase;
  • Periculoase.

Hotararea 856/2002 privind evidența gestiunii deseurilor defineste fiecare tip de deseu pe categorii, fiecare tip fiind reprezentat de un cod format din 6 cifre, in funcție de activitatea generatoare, la care se adauga un asterix daca acesta face parte din categoria deseurilor periculoase.

Deseurile se colecteaza pe categorii si se predau catre societațile autorizate. La fiecare predare se intocmesc documentele aferente.

In cazul unui tip de deseu care se incadreaza potrivit listei deseurilor prevazute la art. 7 alin. (1) sub doua coduri diferite in funcție de posibila prezența a unor caracteristici periculoase – codurile marcate cu asterisc, incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si deținatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante solicitate de catre autoritatea de protecție a mediului.

Pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare, producatorii de deseuri si deținatorii de deseuri, in cazul in care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 si pentru facilitarea sau imbunatațirea pregatirii pentru reutilizare, reciclarii si altor operațiuni de valorificare, au obligația sa colecteze deseurile separat si sa nu le amestece cu alte deseuri sau materiale cu proprietați diferite.

Producatorii si deținatorii de deseuri periculoase, precum si operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului sa desfasoare activitați de colectare, transport, stocare si tratare a deseurilor periculoase sunt obligați sa colecteze, sa transporte si sa stocheze separat diferitele categorii de deseuri periculoase, in funcție de proprietațile fizicochimice, de compatibilitați si de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat sa se poata asigura un grad ridicat de protecție a mediului si a sanatații populației potrivit prevederilor art. 21, incluzand asigurarea trasabilitații de la locul de generare la destinația finala, pentru a indeplini prevederile art. 48.

Producatorii de deseuri nepericuloase, unitațile si intreprinderile prevazute la art. 34, producatorii de deseuri periculoase si unitațile si intreprinderile care colecteaza sau transporta deseuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional sau acționeaza in calitate de comercianți si de brokeri de deseuri periculoase si nepericuloase țin o evidența cronologica lunara tabelara si o pun la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului in format letric, la cerere, si electronic in sistemul pus la dispoziție de APM pana la 15 martie anul urmator raportarii, precum si la cerere autoritaților competente de control, dupa:

 1. codul deseului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea in tone, natura si originea deseurilor generate, precum si cantitatea de produse si materiale care rezulta din

pregatirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;

 1. destinația, frecvența colectarii, modul de transport si metoda de tratare prevazuta pentru deseuri, atunci cand este relevant;
 2. cantitatea de deseuri in tone incredințata spre eliminare.

Directiva 94/62/CE stabileste normele UE privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje.

Obiectivul Directivei 94/62/CE este de a contribui la armonizarea masurilor naționale privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si imbunatațirea calitații mediului prin prevenirea si reducerea impactului ambalajelor si al deseurilor de ambalaje asupra mediului.

Directiva (UE) 2018/852 este cea mai recenta modificare adusa Directivei 94/62/EC si conține masuri actualizate privind prevenirea producerii de deseuri de ambalaje si promovarea reutilizarii, a reciclarii si a altor forme de valorificare a deseurilor de ambalaje in locul eliminarii finale a acestora, contribuind astfel la tranziția catre o economie circulara.

Directiva se aplica tuturor ambalajelor introduse pe piața europeana si tuturor deseurilor de ambalaje, indiferent daca acestea sunt utilizate sau provin din industrie, comerț, birouri, ateliere, servicii, gospodarii sau din orice alt domeniu si indiferent de materialul utilizat.

Directiva, cu modificarile ulterioare, le impune țarilor UE sa ia masuri, precum programe naționale, stimulente prin scheme de raspundere extinsa a producatorilor si alte instrumente economice, pentru a preveni generarea de deseuri de ambalaje si a reduce la minimum impactul ambalajelor asupra mediului.

Țarile UE ar trebui sa incurajeze cresterea cotei de ambalaje reutilizabile introduse pe piața si sistemele de reutilizare a ambalajelor in mod ecologic, fara a compromite siguranța alimentara sau siguranța consumatorilor. Printre masuri se pot numara:

 • sisteme de returnare a garanției;
 • obiective;
 • stimulente economice;
 • procente minime de ambalaje reutilizabile introduse pe piața pentru fiecare tip de ambalaj etc.

De asemenea, țarile UE trebuie sa ia masurile necesare pentru a atinge obiectivele de reciclare, care variaza in funcție de materialul de ambalaj. In acest scop, ele trebuie sa aplice noile reguli de calcul pentru raportarea cu privire la noile ținte de reciclare de atins pana in 2025 si 2030.

Pana la 31 decembrie 2025, cel puțin 65 % din greutatea tuturor ambalajelor trebuie reciclata. Obiectivele de reciclare pentru fiecare material sunt:

 • 50 % pentru plastic;
 • 25 % pentru lemn;
 • 70 % pentru metale feroase;
 • 50 % pentru aluminiu;
 • 70 % pentru sticla; si
 • 75 % pentru hartie si carton.

Pana la 31 decembrie 2030, cel puțin 70 % din greutatea tuturor ambalajelor trebuie reciclata. Aceasta cerința inseamna:

 • 55% pentru plastic;
 • 30% pentru lemn;
 • 80% pentru metale feroase;
 • 60% pentru aluminiu;
 • 75 % pentru sticla; si
 • 85% pentru hartie si carton.

Țarile UE trebuie sa se asigure ca ambalajele introduse pe piața intrunesc cerințele esențiale cuprinse in anexa II la directiva:

 • limitarea greutații si a volumului ambalajului la cantitatea minima necesara pentru a menține nivelul necesar de siguranța, igiena si acceptabilitate pentru produsul ambalat si pentru consumatori;
 • reducerea la minimum a prezenței substanțelor si materialelor periculoase in compoziția materialului de ambalaj si a componentelor acestuia;
 • proiectarea de ambalaje reutilizabile sau recuperabile, care poate include proiectarea in vederea reciclarii materiale sau organice, precum si proiectarea pentru recuperarea energiei.

Directiva modificata a clarificat diferența dintre ambalajul recuperabil sub forma de compost si deseurile de ambalaje biodegradabile si a specificat ca ambalajele din plastic oxodegradabile (ambalaje din plastic cu aditivi care il fac sa se descompuna in particule microscopice si contribuie la prezența de microplastice in mediu) nu sunt considerate biodegradabile.

Comisia Europeana examineaza in prezent modalitatea de consolidare a cerințelor esențiale pentru a imbunatați proiectarea ambalajelor in vederea reutilizarii si a promova o reciclare de inalta calitate, precum si pentru a intari aplicarea cerințelor esențiale.

Țarile UE ar trebui sa se asigure ca sunt inființate sisteme pentru returnarea si/sau colectarea ambalajelor folosite si/sau a deseurilor de ambalaje, precum si reutilizarea sau recuperarea, inclusiv reciclarea ambalajelor si/sau a deseurilor de ambalaje colectate.

Pana la finalul anului 2024, țarile UE ar trebui sa asigure instituirea unor scheme de raspundere a producatorilor pentru toate ambalajele. Schemele de raspundere a producatorilor asigura finanțarea sau finanțarea si organizarea returnarii si/sau a colectarii ambalajelor folosite si/sau a deseurilor de ambalaje si a canalizarii acestora spre cea mai adecvata opțiune de gestionare a deseurilor, precum si a reutilizarii sau a reciclarii ambalajelor colectate si a deseurilor de ambalaje.

Aceste scheme vor trebui sa respecte unele cerințe minime stabilite prin Directiva-cadru privind deseurile, 2008/98/CE. Schemele ar trebui sa contribuie la stimularea ambalajelor proiectate, produse si comercializate astfel incat sa promoveze reutilizarea ambalajelor sau reciclarea de inalta calitate a acestora si sa reduca la minimum impactul ambalajelor si al deseurilor de ambalaje asupra mediului.

Decizia 2005/270/CE stabileste formularele-tip, precum si regulile pentru calcularea, verificarea si raportarea datelor care trebuie furnizate de catre țarile UE Comisiei in fiecare an, pentru a monitoriza implementarea Directivei 94/62/CE.

Decizia (UE) 2019/665 modifica Decizia 2005/270/CE, introducand reguli noi pentru a o armoniza cu regulile noi din Directiva 94/62/CE in ceea ce priveste calcularea atingerii obiectivelor de reciclare cu privire la:

 • posibilitatea de a lua in considerare – pana la maximum 5 % din obiectivul de reciclare – ambalajele pentru vanzare reutilizabile [articolul 5 alineatul (2)];
 • posibilitatea de a lua in considerare ambalajele de lemn reparate in vederea reutilizarii [in articolul 5 alineatul (3)];
 • calcularea cantitații de metale din deseurile de ambalaje separate din cenusa de vatra rezultata in urma incinerarii (articolul 6a);
 • ambalajele compozite, care nu mai trebuie raportate in funcție de materialul preponderent, ci mai degraba in funcție de materialul conținut in ambalaj, cu posibile derogari pentru materialele care reprezinta mai puțin de 5 % din masa totala a unitații de ambalaj.

Noile norme de calculare vizeaza sa asigure faptul ca numai deseurile care intra in operațiunea de reciclare sau deseurile al caror statut de deseu a incetat ar trebui utilizate pentru calcularea obiectivului de reciclare si, ca regula generala, masurarea deseurilor ar trebui sa se efectueze la intrarea in operațiunea de reciclare.

Decizia prevede un sistem avansat de control al calitații privind datele raportate (date direct de la operatorii economici, utilizarea registrelor electronice), asigurand astfel o trasabilitate mai buna a datelor raportate, inclusiv cu privire la deseurile exportate in țari din afara UE in vederea reciclarii.

Decizia (UE) 2019/665 introduce si ea modificari ale formularelor-tip de raportare a datelor in temeiul articolului 12 din Directiva 94/62/CE. Formularele- tip ar trebui sa ia in considerare informațiile privind ambalajele reutilizabile introduse pe piața pentru prima data si privind numarul de rotații pe care le efectueaza ambalajele in fiecare an – informații esențiale pentru a stabili cota ambalajelor reutilizabile in comparație cu ambalajele de unica folosința. Intrucat ambalajele de vanzare reutilizabile pot fi luate in considerare in contextul obiectivelor de reciclare, trebuie sa se faca distincție intre ambalajele de vanzare reutilizabile si alte ambalaje reutilizabile.

2. SITUATIA ACTUALA

2.1. Date despre societate si activitatea desfasurata

In cadrul instituției s-au luat masuri de reducere a cantitaților de deseuri generate prin implementarea unui Plan de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor reciclabile, predarea acestora catre firme autorizate in vederea valorificarii, controlul ambalajelor produselor achiziționate, fiind astfel redusa cantitatea de deseuri ce este predata spre eliminate finala in depozitele de deseuri.

Gestionarea deseurilor se face ținand cont de ierarhia deseurilor care se aplica ca ordine de prioritate in cadrul politicii de prevenire a generarii deseurilor. O gestionare optima a deseurilor presupune minimizarea cantitaților de deseuri prin reutilizare, reciclare si valorificare, eliminarea fiind aplicata numai dupa folosirea eficienta a celorlalte mijloace.

Denumirea societatii: SC BEDA IMPEX SRL

Adresa: Bd Eroilor nr.26, Târgoviste, Dâmbovita

CUI: RO 9119863 – J15/44/1997

Tel:fax.: 0345 100051

web: www.bedaimpex.ro

e+mail: [email protected]

Domenii de activitate:

            4532 – Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

            7120 – Activitati de testari si analize tehnice

            5210 – Depozitari

            5229 – Alte activitati anexe transporturilor

            5221 – Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

            4941 – Transporturi rutiere de marfuri

            4531 – Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

            4520 – Întretinerea si repararea autovehiculelor

Activitatea desfasurata la la sediul social: Bd Eroilor nr.26, Târgoviste, Dâmbovita

            4520 – Întretinerea si repararea autovehiculelor

            4531 – Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

Activitatea desfasurata la punctul de lucru: sos. Gaesti complex Big, Târgoviste, Dâmbovita

            4532 – Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

Activitatea desfasurata la punctul de lucru: str. Cetatea Alba centuta Halta-Teis, Târgoviste, Dâmbovita

      4531 – Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule        

            5210 – Depozitari

            4520 – Întretinerea si repararea autovehiculelor (repararea, montarea sau înlocuirea anvelopelor si a camerelor de aer)

2.2. Date despre tipurile de deseuri generate

            Deseurile ce pot fi generate pe amplasament, specifice activitatii sunt:

Ulei uzat 13 02 08*
Filtre uzate 16 01 07*
Filtre aer 15 02 03*
Filtre motorina 15 02 02*
Mater.contaminate 15 02 02*
Antigel 16 01 14*
Lichid de frana 16 01 13*
Sticla 16 01 20
Mater. feroase 16 01 17
Acumulatori 16 06 01*
Papetarie 20 01 01
Plastic dezm. 16 01 19
Anvelope 16 01 03
Deseu menajer (mc) 20 03 01
Ambalaj plastic 15 01 02
Ambalaj carton 15 01 01
Ambalaj paleti 15 01 03

3. GESTIONAREA deseurilor generate

Cantitațile de deseuri generate vor fi centralizate in evidența gestiunii deseurilor care se completeaza lunar, in conformitate cu HG 856/2002 privind evidența gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase. Raportul privind evidența gestiunii deseurilor se transmite anual catre Agenția pentru Protecția Mediului.

Pentru anul 2022, raportul privind evidența gestiunii deseurilor a fost depus la APM Targoviste in termen, conform legislației in vigoare. (anexa la prezenta)

            Deseurile rezultate din activitate sunt colectate separat, pe fiecare tip de deseu, acestea sunt depozitate astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator, in recipiente de plastic/metal/saci etc, etichetate corespunzator codului de deseu.

            Deseurile periculoase se stocheaza în recipiente metalice, rezistente la soc mecanic si termic, închise etans.

            Locul de depozitare a deseurilor reciclabile/valorificabile este închis, pe platforma betonata, prevazut

cu acoperis si ferit de intemperii.

            Gestionarea lor se face conform legislatiei si evidenta acestora se raporteaza pe suport de hârtie si electronic câtre APM D-ta/platformele online specifice.

            Se va evita formarea de stocuri care ar putea pune în pericol sanatatea umana si ar dauna mediului

inconjurator (riscuri de poluare a apei, aerului, solului, fauna, flora, generare de mirosuri, risc de incediu pentru vecinatati).

            Transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatori economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare.

            Sunt încheiate contracte cu operatori economici în vederea valorificarii/eliminarii deseurilor. Acestia detin autorizatie în vigoare pentru activitatile prestate conform contractelor.

            Se vor completa in totalitate ( cantitate, categorie deseuri, persoana responsabila) formularele de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase sau formularele de expeditie/transport deseuri periculoase pentru asigurarea trasabilitatii deseurilor generate.

4. MASURI

privind prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri generate

1. Plan de acțiune privind prevenirea generării deșeurilor

            Etapa de eliminare a deseurilor trebuie aplicata numai dupa ce au fost folosite la maxim toate celelalte mijloace, in mod responsabil, astfel incat sa nu produca efecte negative asupra mediului.

1. Optimizarea proceselor în activitate pentru evitarea generarii de cantitati de deseuri

2. Aprovizionarea cu produse conform solicitarilor clientilor de la producatori/furnizori agreati in vederea reducerii la minim a numarului de produse neconforme aprovizionate si stocuri inutile

3. Monitorizarea cantitatilor de deseuri rezultate din aprovizionarea cu produse neconforme (cu defecte de la

producator)

4. Instruirea personalului cu privire la consumul rational de resurse (apa, energie electrica,gaz)

5. Încurajarea reutilizarii si/sau a repararii echipamentelor defecte sau a componentelor acestora pentru reducerea deseurilor DEEE

6. Instruirea personalului pentru segregarea deseurilor generate din activitate.

7. Instruirea personalului pentru utilizarea retelei interne de stocare date pe suport electronic pentru reducerea consumului de hartie rezultat din activitatile administrative / printari

            Pentru reducerea cantitatilor de deseuri se propun si se vor aplica unele din urmatoarele masuri:

                        – deseurile rezultate din activitate sunt colectate separat in funcție de tipul de deseu;

                        – toate categoriile de deseuri sunt depozitate astfel incat sa nu afecteze mediul;

                        – locul de depozitare al deseurilor colectate selectiv este inchis, pe suprafața betonata si acoperita;

                        – transportul deseurilor se realizeaza numai de catre operatori economici care dețin autorizație de mediu conform legislației in vigoare pentru activitațile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare in baza HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

                        – la predarea deseurilor catre operatorii economici autorizați, se completeaza Formularul de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase (Anexa 3) in trei exemplare originale, sau Formular de expediție/transport deseuri periculoase (Anexa 2) in 6 sau 3 exemplare in funcție de cantitate, dupa fiecare tip dedeseu, conform HG 1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei. Formularele vor fi semnate si stampilate de catre generator, transportator si operator economic autorizat si de agenția județeana pentru protecția mediului care a dat aprobarea pentru efectuarea transportului deseurilor periculoase si inspectoratul pentru situații de urgența al județului in a carui raza teritoriala se afla expeditorul deseurilor periculoase, in cazul unui transport de deseuri periculoase in cantitate mai mare de 1 tona;

– Deşeurile periculoase pot fi transportate fără alte aprobări de la autorități competente (APM,ISU), numai dacă într-un an, indiferent de numărul de transporturi efectuate, cantitatea totală este mai mică de 1 tonă. — – Pentru cantitățile anuale mai mare de 1 tonă se respectă regimul strict prevăzut în HB 1061/2008.

– Instituția deține contracte cu toți operatorii economici autorizați sa preia deseurile generate, in care este menționata activitatea de preluare, colectare, transport si codurile deseurilor colectate. In cazul in care deseurile sunt preluate in vederea stocarii temporare la colector, acesta nefiind valorificatorul sau eliminatorul final, are obligația sa puna la dispoziția generatorului datele despre instalația unde se va efectua operația de valorificare/eliminare, cu date despre agentul economic, certificat valorificare/eliminare deseuri preluate.

Activitățile desfăşurate la nivel de companie, țin cont de ierarhia deşeurilor, respectiv de:

 • Prevenire/reducere;
 • Reutilizare;
 • Reciclare;
 • Valorificare/valorificare energetică;
 • Eliminare.

Principiul prevenirii presupune evitarea apariției deseurilor, minimizarea cantitaților, tratarea in scopul recuperarii, tratarea si eliminarea in condiții de siguranța pentru mediu. Avand in vedere acest principiu, cum evitarea producerii de deseuri nu este mereu posibila, trebuie minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilizare, reciclare si valorificare. In acest scop, se aplica colectarea selectiva la nivel de instituție. Eliminarea se aplica numai dupa ce au fost folosite toate celelalte mijloace, astfel incat sa nu se produca efecte negative asupra mediului.

Cantitațile de deseuri generate sunt centralizate in formularele privind evidența gestiunii deseurilor, conform HG856/2002 privind evidența gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase. Raportul privind gestiunea deseurilor se transmite lunar si anual la Agenția de Protecția Mediului in teritoriu.

2. Măsuri specifice privind prevenirea și reducerea cantităților de deșeuri rezultate din activitatea proprie

            Prima optiune este prevenirea producerii de deseuri prin alegerea, inca din faza de proiectare, a celor mai bune tehnologii. Daca evitarea producerii de deseuri nu este intotdeauna posibila, atunci trebuie minimizata cantitatea de deseuri generata prin reutilzare, reciclare si valorificare energetica. Astfel, colectarea selectiva a deseurilor in vederea valorificarii acestora contribuie la reducerea cantitatii de deseuri ce sunt eliminate prin depozitare.

            Măsuri/inițiative pentru prevenirea şi reducerea cantităților de deşeuri generate:

                        – instruirea personalului cu privire la prevenirea generarii deseurilor, obligația reutilizarii produselor sau gasirea de soluții pentru reciclarea sau valorificare deseurilor;

                        – găsirea de soluții ca deşeurile de hârtie şi carton generate pe amplasament să fie reciclate/reutilizate în procesul de producție, dacă nu este posibil să fie reciclate prin operatori economici autorizați;

                        – optimizarea proceselor de debitare în vederea prevenirii generării deşeurilor;

                        – achiziționarea de materii prime dacă este posibil neambalate sau fără cantități de ambalaje excesive;

                        – evaluarea ambalajului aferent produsului finit în vederea reducerii acestuia;

                        – evitarea generării deşeurilor prin reducerea folosirii hârtiei: printare doar dacă este absolut necesar, print față-verso, micşorare fonturi, rezultând astfel mai puține pagini printate;

                        – reutilizarea cutiilor de carton, paleților deteriorați.

            a. Gestionarea eficienta a hartiei/cartonului:

            – evitarea generarii deseurilor si reducerea folosirii hartiei:

            – printare doar daca este absolut necesar;

            – print fata- verso;

            – micsorare fonturi, rezultand astfel mai putine pagini printate.

            – amplasarea optima in birouri si ultilizarea recipientilor pentru colectare selectiva a hartiei/maculaturii.

            – informarea angajatilor in legatura cu tipurile de hartie/carton care se pot recicla.

            – reutilizarea cutiilor de carton in care este ambalata hartia utilizata pentru realizarea documentelor.

            – predarea selectiva a deseurilor de hartie si carton catre agenti economici autorizati in domeniul reciclarii.

            b. Gestionarea eficienta a ambalajelor din material plastice/hartie/carton/metal/lemn

            – micsorarea cantitatii de deseuri de materiale plastice prin scaderea numarului de pahare de unica folosinta de la dozatoarele de apa. Angajatii sunt incurajati sa foloseasca pahare din sticla/ cani din ceramica.

            – amplasarea optima si ultilizarea recipientilor pentru colectarea selectiva a deseurilor de ambalaje generate pe amplasament.

            – reutilizarea pungilor de plastic sau utilizarea sacoselor realizate din materiale textile.

            – achizitionarea de produse neambalate sau produse fara ambalaje excesive.

            – reutilizarea ambalajelor de lemn/metal/plastic utilizate pentru transportul produselor comercializate si ramase pe amplasament in urma dezambalarii.

            c. Gestionarea eficienta a deseurilor menajere

            – colectarea selectiva a deseurilor;

            – formarea compostului din resturi vegetale si folosirea lui ca ingrasamant natural;

            d. Reducerea cantitatiilor de ambalaje contaminate:

            – achizitionarea produselor lichide in recipienti de volum mare pentru evitarea producerii de deseuri de ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase.

            – prospectarea pietii in vederea identificarii produselor eco de curatenie sau cele folosite in procesele tehnologice.

            – respectarea procedurilor de lucru in vederea evitarii deteriorarii ambalajelor produselor periculoase.

            – elaborarea listei ce cuprinde deseurile periculoase/nepericuloase;

            –  evaluarea riscurilor privind gestiunea deseurilor periculoase.

            e. Imbunatatirea controlului inventarului:

            – mentinerea unei evidente clare cu privire la termenele de valabilitate pe fiecare categorie de produse in parte.

            – achizitionarea de substante chimice periculoase numai la comanda si in cantitati minime pentru a evita formarea de stocuri si expirarea acestora.

            – distribuirea de substante chimice cu termen de garantie limitat de folosire din stocul deja existent, mai vechi, inaintea distribuirii stocului cel nou.

            – restrictii la cumparare a unor produse ce sunt supraambalate.

            – alegerea furnizorilor care comercializeaza produse “verzi”, in masura in care este posibil din punct de vedere tehnic.

            f. Gestionarea eficienta a deseurilor de echipamente electrice si electronice, tuburi fluorescente, baterii/acumulatori:

            – prelungirea duratei de viata a echipamentelor electrice si electronice;

            – încurajarea reutilizarii si/sau a repararii produselor defecte sau a componentelor acestora;

            – utilizarea economica a iluminatului artificial;

            – Predarea echipamentelor electrice si electronice casate catre agenti economici autorizati în domeniul reciclarii;

            – înlocuirea tuburilor fluorescente cu corpuri de iluminat pe baza de leduri cu durata mare de viata;

            – utilizarea acumulatorilor reîncarcabili în locul bateriilor.

            g. Instruirea angajatilor cu privire la:

            – importanta prevenirii generarii deseurilor si obligatia reutilizarii produselor si a colectarii selective a deseurilor;

            – constientizarea si sporirea atentiei în ceea ce priveste colationarea documentelor înainte de tiparire în scopul reducerii numarului de printuri gresite;

            – utilizarea bazei de date si a altor materiale în format electronic, precum si a corespondentei electronice (facturi, adrese, contracte, lucrari) si salvarea acestora în format electronic

5. OBIECTIVE strategice

Ca o măsura prioritară a SC BEDA IMPEX SRL privind gestionarea deşeurilor generate din activitate se poate enumera – respectarea principiilor ce stau la baza Strategiei Naționale de Gestionare a deşeurilor, acestea fiind:

 • principiul prevenirii generării deşeurilor –evitarea apariției, minimizarea cantităților, tratarea în scopul recuperării, tratarea şi eliminarea în condiții de siguranță pentru mediu;
 • principiul protecției resurselor primare;
 • principiul măsurilor preliminare, corelat cu principiul utilizării BATNEEC(Cele mai bune tehnici disponibile care nu presupun costuri excesive”);
 • principiul poluatorul plăteşte, corelat cu principiul responsabilității producătorului şi cel al responsabilității utilizatorului;
 • principiul substituției;
 • principiul proximității, corelat cu principiul autonomiei ;
 • principiul integrării – ce stabileşte ca activitățile de gestionare a deşeurilor fac parte integranta din activitățile social-economice care le generează.
 • Protejarea 100% a mediului înconjurător prin asigurarea unui management integrat al deşeurilor generate din activitate, menținerea unei evidențe corecte şi complete a deşeurilor generate din activitate
 • Creşterea ratei de colectare selectiva a deşeurilor generate, pe tipuri şi categorii
 • Depozitarea 100% în condiții de siguranță deplina, a deşeurilor generate din activitate, pe categorii în spațiul special amenajat, în vederea eliminării/valorificării;
 • Reducerea cu 5 % a costurilor deşeurilor generate prin predarea deşeurilor reciclabile către operatori economici ce bonusează această categorie de deşeuri
 • Evidențierea în gestiunea deşeurilor şi a altor categorii de deşeuri în momentul producerii datorita anumitor investiții realizate de societate
 • Respectarea 100% a cerințelor legislative din punct de vedere al protecției mediului
 • Menținerea gradului de satisfacție a clienților de cel puțin 90% privind calitatea serviciilor oferite de societate.

6. Verificarea aplicării măsurilor

Responsabilul de Mediu va monitoriza aplicabilitatea măsuri lor, respectiv va urmări procesul de colectare selectivă a deşeurilor la nivel de companie.

Se va asigura că se respectă termenii şi condițiile contractelor de colectare a deşeurilor.